The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2011

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2011, Vol. 525
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

BEGINNEN MET YOGA

Mijn eigen leraar lang geleden: "Take it easy, don't be lazy."
Het is weer de tijd van de Uiteenzetting voor beginners over Yoga en de nieuwe lessenreeks die erop volgt. De beginners van vorige keer (september 2010) kunnen naar een meer gevorderde groep of ze kunnen de lessen voor beginners nog eens overdoen.

De uiteenzetting vindt al sedert jaren plaats na Aalst Carnaval. Dat was in vervlogen tijden het begin van de vasten. De bloemetjes werden nog eens buitengezet alvorens de broeksriem aan te halen. De vasten is afgeschaft, die was slecht voor de handelaars, voor dokters, apothekers en aanverwanten, want een beetje vasten is goedkoop en gezond. Carnaval is er evenwel nog altijd. Die is immers goed voor de handel, voor dokters, apothekers en aanverwanten.

Niets dan voordelen

De hele mens
En wat belangrijk is Yoga spreekt de hele mens aan, niet alleen het lichaam, en het geeft hem vooral een andere kijk op de dingen en op zichzelf. Yoga maakt de mens heel en heelt de mens.

Wat de wijzen ons nalieten
Yoga komt van de wijzen van India. En zij wilden maar één ding: de verlichting bereiken. Ze verzetten daarvoor hemel en aarde en ze gingen waar hun geest hen leidde. Er was niemand om het hen te verbieden of om hen te beschuldigen van ketterij, want voor de vrijheid van denken hebben hindoes altijd een groot respect gehad.

Gemaakt van dezelfde stof

"Ik" zeggen tegen iets wat je niet bent
Ook ontdekten ze dat het lichaam maar een tijdelijk omhulsel is waartegen we geen "ik" mogen zeggen. Het Sanskrit woord is adhyaasa. Dit betekent vereenzelviging: je vereenzelvigt je met iets wat je niet bent.

Waarom en waarop?

Wat gebeurt er ten gevolge van die sluier? ?

Doe je naam eer aan

Allerlei antwoorden

De rampzalige ontkenning

De wijzen geloofden in aanschouwelijk onderricht
Een zoon keerde terug naar huis, nadat hij zijn studies had be'indigd. Zijn vader was niet tevreden toen hij zijn zoon zag, want de jongen was verwaand geworden, trots op zijn geleerdheid. Zijn vader zei hem: "Shvetaketoe, beste jongen, ik zie dat je verwaand en arrogant werd en dat je denkt dat je heel geleerd bent; heb je gevraagd naar dat onderricht waardoor dat wat niet kan worden gehoord wordt gehoord, wat niet kan worden gedacht wordt gedacht, wat niet kan worden gekend wordt gekend?" Tijdens zijn lange uiteenzetting zegt de vader onder andere: "Breng een vrucht van gindse banyanboom." "Hier is ze, Heer." "Breek ze." "Ze is gebroken, Heer." "Wat zie je?" "Deze zaadjes, klein als korrels, Heer." "Breek een zaadje, mijn kind." "Het is gebroken, Heer." "Wat zie je?" "Niets, Heer." "Beste jongen, uit de subtiele essentie die je niet ziet groeide deze grote banyanboom. Heb geloof, beste jongen. Dat wat de subtiele essentie is, heeft dit alles als zijn Zelf . Dat is de Waarheid. Dat is het Zelf (Aatman). Dat zijt gij, O Shevataketoe (Tat Satyam. Sa Aatmaa. Tat tvam asi, Shevataketo)."

Allemaal mooi en wel

Het eerste goede voornemen

Een eerste oefening

Een tweede reeks oefeningen

Yogaasanas of Yogahoudingen
Nadat het lichaam wat ontspannen is en voldoende werd opgewarmd kan worden begonnen met Yogahoudingen. Deze zijn weergaloos.

Moderne kortzichtigheid

Is Yoga een religie?
Het antwoord is neen, maar Yoga kan wel de behoefte aan religie bevredigen en kan je je religie beter leren begrijpen, omdat de Yogafilosofie niet zozeer gebaseerd op de geboden en verboden van allerlei Schriften als wel op universele principes.

Swamis

Een aanrader

Speciale programma's
Elke zaterdag hebben we Satsang. Een Satsang is een bijeenkomst van gelijkgestemde mensen, die zich optrekken aan elkaars gezelschap. Dit is in ons geval een meditatief programma met een overwegend muzikaal karakter.

Elke vrijdagavond is er meditatie, want meditatie is beter dan medicatie, zeg ik altijd.

Deze programma's (zie blz. 3) zijn inbegrepen in het lidmaatschap.

Tweemaal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, hebben wij ook een Yoga Retraite in de Oude Abdij van Drongen. Maar om er te kunnen aan deelnemen moet je je ruim op tijd aanmelden. Onze Yoga Retraites hebben tot ver over de grenzen een faam.

Wij dringen niemand iets op. Wij kondigen onze programma's aan voor wat ze zijn. En wie ge•nteresseerd is, is van harte welkom.

Vergevensgezindheid

Geld

EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

De houding van de verdreven wind

Houding van de alleenheid

NAJAARS YOGE RETRAITE 2010

Een kort verslag en enkele reacties ?
Impressie na de Yoga Retraite: nooit zoveel blije mensen samen gezien...
Mira, Antwerpen

Al meer dan veertig jaar geven we tweemaal per jaar een Yoga Retraite in de abdij van Drongen. De eerste was met Swami Satchidananda, met meer dan tweehonderd deelnemers. De tweede was met Swami Chidananda met nog meer deelnemers van over de hele wereld. Zulke grote aantallen kon nog in die tijd, omdat er nog slaapzalen waren en een ruime ronde kapel met stapelbare en verplaatsbare blokken waar het hele gezelschap met gemak kon zitten. Het was in de abdij in die tijd nog heel primitief met wc's op de gang, geen douches, gangen waarin een rioolreuk hing enz. Tijdens de Yoga Retraite met Swami Satchidananda maakten wij de wc's schoon, dweilden de gangen enz. Hij noemde dat Karma Yoga. En al was er weinig comfort toch waren we best tevreden. We waren tenslotte saadhakas (zoekers op het pad). Vele mensen zijn in deze tijd echte watjes geworden. We hebben nog een Yoga Retraite gehad in het klooster van de Oblaten in Gijzegem nabij Aalst, juist voor het werd afgebroken. De verwarming was al uitgebroken en het vroor dat het kraakte. Maar niemand klaagde en we hadden een wonderbare retraite.

De najaars Yoga Retraite 2010 was alleszins buitengewoon. De sfeer was fantastisch. Mensen vragen me soms: "Hoe doe je dat, daar de hele tijd vooraan zitten en de programma's in goede banen te leiden?" Ik weet het zelf niet. Zodra ik daar vooraan zit, kom ik als onder stroom te staan en komen de woorden en idee'n vanzelf. De impact ervan op de toehoorders verbaast me telkens weer. Het zal wel Goeroedevs genade zijn: hij die de soep uitschept en ik de lepel of hij de hen en ik het kuiken.

Vanwaar die beeldspraak van de hen en het kuiken? Toen Swami Satchidananda hier de eerste maal was, vroegen wij hem wat zijn naam betekent. Hij antwoordde dat hij hem zou vertalen als wij de onze vertaalden. Wij zeiden: "Wij heten Kiekens en dat is een Vlaams woord voor chickens." Achteraf maakte hij daar toch iets moois van. Hij schreef: "Ze maakten van hun leven een lekkere kippensoep." En ook: "Meestal is het de hen die warmte geeft aan de kuikens, maar in dit geval waren het de kuikens die warmte gaven aan de hen."

Ik heb gemerkt dat Nederlanders, behalve die van onder de Moerdijk, in het woord kiekens geen kippen meer zien, al woont er op de Veluwe toch nog een kiekendief, zoals ik vernam in een natuurdocumentaire.

Als ik weer eens een stommiteit heb begaan,en dat valt nog al eens voor, Yoga op of neer, want mensen zijn hardleers en ik ben daarop geen uitzondering, denk ik: "Er staat een s teveel aan mijn naam." Op de keper beschouwd een heel handige naam dus, wat Swami Satchidananda ook beweerde, want voor hindoes is een naam iets heel bijzonders. Hij houdt een boodschap en een programma in. Wij danken onze vaak gekke namen aan Napoleon. Iedereen moest van hem een familienaam nemen. Om hem voor de gek te houden kozen sommigen een belachelijke naam. Maar hij zei: "Très bien. Je mag hem houden." Mensen gaan nu soms naar de rechtbank om hun naam te veranderen. Onze overbuur Arthur Poep bijvoorbeeld is nu Arthur Paepe. Arthur maakte daar geen punt van, maar zijn broer was directeur in een bank en dan is het wel een blok aan het been als je wordt aangesproken met meneer Poep. En velen vinden het in zo'n geval heel plezierig de naam zo vaak mogelijk te herhalen, met nog een beetje extra nadruk erop. Ik ben best tevreden met mijn familienaam, zoals de Duitser die Adolf Scheisse heette. Na de oorlog wilde hij zijn naam veranderen. De rechter die dacht dat hij de verzuchting van Herr Scheisse goed begreep, vroeg: "En hoe wilt u heten, Herr Scheisse?" "Kamiel Scheisse, edelachtbare."

Narayana

Wat deelnemers me schreven

Het zijn drie prachtige dagen
die mij weer rustig verder zullen dragen
liefde warmte wat heb ik niet allemaal ontmoet
dat te ervaren is heel erg goed
mooie verhalen van Narayana
jeetje ja die man kan er wat van
een liefdevolle les van Geert gehad
muziek zingen dat komt hier in deze dagen allemaal op je pad
in mijn eentje door de prachtige tuin gewandeld en op de kamer gekleurd
zoals een kind heb ik figuurtjes opgefleurd
al met al hartelijk dank aan allemaal
die aanwezig waren in de zaal
thuis zal ik nog vaak hieraan denken
en zal het weer nieuwe idee'n schenken
bedankt Narayana, maar ook jouw vrouw
want die blijft de boekentafel wel heel erg trouw
OM Josje

YOGA VOOR EEN LANGER LEVEN

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN VAN
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

HET UNIVERSELE SPREEKT TOT HET UNIVERSELE

TOEKAARAAMA

Toekaaraama, kortweg ook Toekaa genoemd of ook Sant Toekaaraama, was van de kaste van de shoedras, de laagste van de vier kasten. Hij was een graanhandelaar. Hij werd geboren in 1608 in Dehu, een dorp op 25 km ten noordwesten van Pune (het vroegere Poona) in de Indiase deelstaat Mahaaraashtra (hoofdstad Mumbai; het vroegere Bombay). Zijn geboortejaar is niet helemaal zeker. Na de dood van zijn vader, Toekaa was dan dertien, kwam de gezinslast op zijn schouders te liggen. Zijn eerste vrouw stierf tijdens een hongersnood. Ook verloor hij door deze rampspoed zijn zaak. Hij zocht soelaas in de religie. Zijn familie was altijd al heel gelovig geweest. Ze vereerden Vitthobaa van Paandharpoera, een verschijningsvorm van Krishna.

Spoedig werd hij bekend en kreeg hij een grote invloed. Massa's mensen kwamen naar zijn kathas (hymnen) en bhajanas (gezongen prediking over een gewijde tekst of thema). Dit wekte de afgunst op van enkele brahmanen, die de dorpsraad ertoe aanzetten hem uit Dehu te verbannen. Toekaa onderging deze tegenkanting met gelatenheid. Hij gehoorzaamde zelfs toen ze hem verplichtten zijn liederen in de rivier te werpen, maar ze werden echter teruggevonden als door een mirakel. De brahmanen gaven daarop hun weerstand op.

Toekaaraama kende veel huiselijke moeilijkheden. Zijn tweede vrouw maakte hem het leven zuur. Dit alles vormde zijn karakter. Hij kreeg steeds meer aanzien. Zelfs Shivaji, de koning, stuurde hem felicitaties voor zijn poëzie.

Toekaaraama schreef in het Maraathi. Zijn liederen gaan over zijn spirituele ervaringen, zijn twijfels, zijn moeilijkheden, zijn geloof enz. Gemaaktheid of aanstellerij waren hem totaal vreemd. Hij was niet geleerd. Hij was een eenvoudig man, die zich verdiepte in de geheimen van het geloof, in het licht van zijn eigen ervaringen, die hij onder woorden bracht op een schier ongeëvenaarde manier. N.

LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA