The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Maart 2019

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Maart 2020, Vol. 615
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

Anders en beter
Het Westen maakte kennis met Yoga via de Theosofie. Ik heb voor de Belgische Theosofen nog een lezing gegeven in Gent in de jaren zeventig. Dat waren in die tijd allemaal al bejaarden. De beweging is ten onder gegaan aan intellectualisme en het geloof in wonderverhalen. De ouders van de Nederlandse arts, Rama Polderman, met wiens boek Yoga we ons behielpen voor we in contact kwamen met Swami Sivananda, waren Theosofen. Zijn voornaam Rama is dus geen inwijdingsnaam. Het is de naam die op zijn pas stond. Hij was het jongetje dat in het Nederlandse Ommen bij de opening van een congres voor volgelingen van Krishnamoerti van over de hele wereld in de jaren twintig van vorige eeuw de heilige vlam aanstak. Krishnamoerti had er zich gevestigd. Hij werd door de Theosofen beschouwd als de nieuwe Messias, maar hij keerde zich later van de beweging af.

Iedereen die wil kan van mijn ervaring profiteren door te komen luisteren naar de Uiteenzetting voor beginners op 4 maart om een nieuwe bladzijde om te slaan in zijn of haar leven. Het is de beste voorbereiding voor een goede start.

Wat is Yoga?
We leven in een heel bijzondere tijd zoals er voordien nog nooit een is geweest. We genieten van een onvoorstelbaar comfort waar zelfs Lodewijk XIV nog niet kon van dromen. Mijn ouders kibbelden over: ”Wie gaat er morgen de stoof aansteken?” Dat was een heel gedoe, vooral in de oorlog toen we geen steenkolen hadden, maar slam. Het hele huis hing vol rook voor men de brand in de slam kreeg. Nu druk je op een knop en je hebt warmte. En zelfs dat doen velen niet meer: de verwarmingsketel is geprogrammeerd.

De mensen verloren hun innerlijkheid.

Waarom Yoga Yoga wordt genoemd
Yoga betekent vereniging. Je vervreemde van je innerlijkheid, Yoga verenigt je er weer mee. Wat is je innerlijkheid? Straks ga je naar bed, want je moet slapen om te recupereren. Tijdens de slaap ga je dromen. Je geest schept een eigen wereld uit zichzelf.

De weg terug

Klagen lost niets op, de handen uit de mouwen steken wel
De diagnose stellen is maar een begin. De vraag is: wat doe je eraan?

Een tweede euvel is de verkramping van het bekken.

Maar er is meer. Mensen leven in hun hoofd en dat hoofd is vaak een molen die nooit stopt.

De verkramping van het bekken wordt vooral veroorzaakt door angst en het verwekt ook angst. Wie zijn bekken leert ontspannen, zal zijn algemeen gevoel van welzijn en welbehagen voelen groeien.

De tweede hindernis is overdrijving.

Wat je goed moet begrijpen, is dat het lichaam en de geest geen twee verschillende dingen zijn.


HET MAHAABHAARATA

Zoals beloofd zal ik elke maand wat meer vertellen over de stamboom van het Mahaabhaarata.

Het Mahaabhaarata begint in een bepaalde hemel waar de dingen bestaan in een verpersoonlijkte vorm. De acht windstreken of Ashta Vasoes zijn op zekere dag op wandel in het woud. De gemalin van Dyaus, de oudste van de Vasoes, ontwaart er in de verte een prachtige koe. Ze zet haar man ertoe aan ze te gaan stelen.

Wordt vervolgd


DE YOGA RETRAITE IN HET NAJAAR VAN 2019

een verslag met feedbackNaar gewoonte
begonnen we op vrijdagavond stipt om 20 uur. De sfeer zat er al direct in. Met mijn ervaring van meer dan 100 Yoga Retraites en mijn intens verlangen om mijn ervaring door te geven, is dat niet verwonderlijk. Mensen vroegen me hoe ik ondanks mijn 84 jaar nog zo goed functioneer.

Ik ben al 56 jaar
voorzitter van Yoga Vedanta Aalst en dat brengt samenwerking mee met leraren, medewerkers en leerlingen. Dat zijn vanzelfsprekend allemaal mijn vrienden.

Het is een feit dat als ik voor een publiek sta of liefst nog voor een publiek zit met de benen gekruist, een ander mens word en dat mijn energie begint te bruisen. En dat is eigenlijk wat telt: dat de deelnemers er iets aan hebben.

De organisatie

Het zou dwaas zijn
Deelnemers moeten tijd vrijmaken voor de Yoga Retraite, ze moeten thuis vaak zoete broodjes bakken om van hun huisgenoten naar de Yoga Retraite te mogen gaan, ze moeten ervoor betalen, ze moeten het drukke verkeer op vrijdagavond en zondagmiddag trotseren. Het zou dan ook heel dwaas en onverantwoord zijn er niet het beste van te maken. Het kan natuurlijk lastig worden bij tijd en wijle, maar hoe zoet smaakt de vrucht als ze hun been stijf houden.

De hand van Goeroedev

Een kerkdienst die ik nooit vergeet
Toen trouwde een nichtje van mijn vrouw in Nieuwpoort met een visser. De pastoor had zijn best gedaan. Er stond een anker in de kerk en er hingen vissersnetten aan de muur. Ik zat tijdens de kerkdienst wat te suffen en te wachten tot het gedaan was, want in mijn kindertijd kreeg ik een overdosis kerkbezoek. Plots hoorde ik: “Wil meneer Jozef naar voor komen?” Ze hadden aan mijn vrouw gevraagd of ik iets wilde zeggen in de kerkdienst, maar ze was vergeten me dat te vragen. Ze gaf me een por en zei: “’t Is voor jou.” Ik ging naar het altaar. De pastoor stak mij het goede boek in handen en zei: “Lees dit voor.” Jonas en de walvis.

Een bekroning

Deelnemers schrijven


FOCUS OP YOGA
Luc Bael

Toen ik in 2011 begon met het geven van Yo-galessen maakte ik voor elke oefening fiches op met een gestructureerde beschrijving van de techniek. Voor de samenstelling van deze fiches maakte ik gebruik van de beschrijving van de oefeningen in de publicaties “Wegwijs in Yoga”, “Yogakompas”, “Yoga, wat en hoe?”, “Yogagids” en “Licht van Sivananda”. Als beginnende Yogaleraar las ik vóór elke les de fiches van de oefeningen die ik zou geven aandachtig door.

Soms vroegen leerlingen of er een boek te koop was met alle oefeningen die in de les aan bod kwamen. “Wegwijs in Yoga” was het meest voor de hand liggend antwoord. Dit boek beschreef de voornaamste aasanas en praanaayaamas. Voor de Kriyaas verwees ik naar het inmiddels uitverkochte boek “Yogakompas”. Wie meer wilde weten over Moedraas en Ban-dhas moest “Yogagids” aanschaffen. Sommige oefeningen zoals Kripaa Moedraa en de maangroet waren enkel beschreven in de tijdschriften of in de uitverkochte uitgaven “Yoga cursus”. Het was dus onmogelijk om één boek aan te bevelen dat alle oefeningen bevatte. Daarom groeide het idee om een nieuw boek samen te stellen dat alle oefeningen bevatte die reeds beschreven waren in eerdere uitgaven of in de tijdschriften. Het idee werd goedgekeurd op de algemene vergadering en in 2013 begon ik met de samenstelling van het boek.

De fiches met de beschrijving van de oefeningen die ik reeds had aangelegd dienden als basis. Maar er moesten ook foto’s genomen worden van alle oefeningen. Medestudenten van mijn Yoga Academie en docenten stonden bereidwillig model. Narayana, Jan De Smedt, Raf Van Belle en anderen hebben een belangrijke bijdrage geleverd door het boek na te lezen en hun opmerkingen en suggesties te formuleren.
Het boek was uiteindelijk klaar om te worden gedrukt in 2016. We vroegen prijs aan de drukker voor 500 en voor 1000 exemplaren. De prijs per exemplaar was duidelijk interessanter voor een oplage van 1000 exemplaren. Nara-yana bestelde 1000 exemplaren, maar zelf was ik er niet gerust in dat we ooit 1000 exemplaren zouden verkocht krijgen. Het boek werd voorgesteld tijdens de speciale Satsang ter gelegenheid van Goeroepoernimaa in augustus 2016. Tegen al mijn verwachtingen in was de eerste druk na 9 maanden uitverkocht en in mei 2017 bestelden we een tweede druk van 1000 exemplaren. Vanaf dan verliep de verkoop wat trager en de tweede druk was pas eind 2019 uitverkocht. Er werd besloten om nog een derde reeks van 1000 exemplaren te laten drukken. In de derde druk werden een aantal oefeningen toegevoegd die in de vorige edities niet waren beschreven, waaronder de reeks van Satkriyaas, Anjaneyaasana en andere. Ook de cover kreeg een facelift.

Ik heb geprobeerd om in het boek niet alleen oefeningen te beschrijven maar ook om de basisfilosofie van Yoga mee te geven via een aantal citaten afkomstig van oude geschriften en hedendaagse leraren. Het hele probleem is dat we vergeten zijn wie we werkelijk zijn, omdat we ons vereenzelvigd hebben met wat we niet zijn, namelijk ons lichaam, onze geest, onze persoonlijkheid, ons verhaal, enz. Als iemand vraagt “wie ben je?”, dan gaan we dadelijk antwoorden met een naam en een aantal eigenschappen. Die eigenschappen kunnen te maken hebben met lichamelijke kenmerken (groot, klein, dik, mager, jong oud, …), met onze functie in ons gezin (vader, moeder, dochter, broer, …), met mentale kenmerken (intelligent, snel, traag, dom, hoewel we voor dit laatste kenmerk meestal de eer aan anderen laten), met onze functie op ons werk (chef, ondergeschikte, IT-specialist, …), met rollen die we vervullen in ons maatschappelijk leven (voorzitter, penningmeester,…), met onze hobby’s, met ons verhaal, met onze politieke, ideologische, religieuze en andere overtuigingen, enz. Als we zeggen wie we zijn dan zegt Yoga dat de eerste twee woorden volstaan en dat alles wat we er aan toevoegen berust op een misverstand. IK BEN volstaat. Toen Mozes tijdens zijn visioen van het brandend braambos vroeg aan Jahweh “Wie ben je?” antwoorde Hij “Ik ben die ben”.

De ervaring van Zijn is tegelijkertijd een ervaring van Bewustzijn. Je bent op ieder moment bewust van elke ervaring die voorbij komt. Alle lichamelijke sensaties, alle zintuiglijke waarnemingen, alle gedachten, gevoelens en emoties worden gekend door dit Bewustzijn. Meestal zijn we volledig gefixeerd op de inhoud van de ervaring, maar niet op het ervaren zelf. Een fragment uit de Kena Oepanishad luidt als volgt:i

Niet wat men ziet met het oog, maar waardoor het oog ziet,
ken alleen Dat als Brahman
en niet wat de mensen hier aanbidden.

En dat Bewustzijn is onveranderlijk, onbegrensd en de vrede zelf. Ervaringen kunnen onrustig zijn, maar dat waardoor ze gekend worden, is permanent in rust. Bewustzijn wordt niet aangetast door de ervaringen die er in verschijnen, evenmin als het scherm wordt aangetast door de filmbeelden die er op verschijnen. De zieners uit de tijd van de Oepanishads noemden het Sat-Chit-Aananda of Zijn-Bewustzijn-Zaligheid. Dit ervaren is het doel van Yoga. Focus op Yoga is dus niet alleen een boek over Hatha Yoga, maar probeert ook de inzichten over te brengen van de Vedaantafilosofie.

De nieuwe uitgave telt 261 bladzijden. Alle oefeningen zijn geïllustreerd aan de hand van kleurenfoto’s.


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda

Ananthanarayanan

vervolg

wordt vervolgd