The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2013

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2013, Vol. 547
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

MEDITATIE

Van buiten naar binnen
Meditatie is de zevende trede in het achtvoudige Yogapad. Er gaan zes treden aan vooraf: yama, niyama, aasana, praanaayaama, pratyaahaara, dhaaranaa. De laatste twee treden zijn dhyaana en samaadhi. Dit zijn de Sanskrit termen. Om bij jezelf te komen in je wezenlijk IK, zonder er iets aan toe te voegen, zoals bijvoorbeeld de Boeddha, Swami Sivananda en vele andere hemelbestormers deden, zijn dit de stadia.

Meditatie moet dus worden voorbereid. Je kunt niet gewoon gaan zitten en zeggen dat je gaat mediteren. Je hebt je geest jarenlang de vrije teugel gegeven. Je kunt dan ook niet verwachten dat hij zonder slag of stoot zal volgen. Je moet hem trainen met geduld en inzicht. Je zult aan hem dan een heel nuttig instrument en een goede dienaar hebben.

Het begint met de buitenkant of met andere woorden met relaties. Niemand is immers een eiland. Je leeft met medemensen, met dieren, met de hele schepping. Je vrijheid eindigt waar andermans vrijheid in het gedrang komt. Mahatma Gandhi zei: “There is enough tot fulfil everybody’s need, but not everybody’s greed. Er is genoeg om in ieders behoefte te voorzien, maar niet in ieders begeerte.”

Het staat in de voorwaardelijke wijs

Wat is geweld?
De daad is niet bepalend, het motief is bepalend. Het geweld, de leugen enz. zitten immers niet zozeer in wat je doet of zegt, maar wel in wat je drijfveer is. Toen de doodstraf nog werd uitgevoerd, moest de beul van Frankrijk vanuit zijn dorp naar Parijs met de trein om er een veroordeelde terecht te stellen met de guillotine. Maar toen hij in de gevangenis aankwam, zei men hem dat hij terug naar huis mocht, want dat de doodstraf was omgezet in levenslange opsluiting. Toen hij veel te vroeg thuiskwam, vond hij zijn vrouw met haar minnaar in bed. Razend kwaad gooide hij de minnaar door het raam. Toen hij voor de rechter verscheen, zei hij: “Edelachtbare, ik heb al zoveel mensen gedood en telkens werd ik er goed voor betaald. Nu wil ik er evenwel geen geld voor.” De rechter zou niet akkoord gaan. De daad is gelijk, maar het motief verschilt. In het eerste geval deed hij gewoon zijn plicht. Hij was een staatsambtenaar. En iemand moet de wet uitvoeren. In het tweede geval stelde hij een daad van passie en pleegde hij geweld.

De tweede trede
In de tweede trede, niyama

Terloops
Onlangs stuurde iemand mij een mail met een interessante vraag. Hij had gelezen dat een leraar tegen zijn discipel zei dat die de drie soorten zonden moest vermijden. De vraag was: wat betekent dit? Het antwoord is eenvoudig genoeg: je kunt zondigen in de geest, met woorden en met het lichaam. De leraar bedoelde dus de zonden begaan met de spraak, de geest en het lichaam.

De zithouding
De derde trede gaat over aasana

Sthira soekham aasanam.

De aasana moet vast en aangenaam zijn.

Enkele definities uit hoofdstuk 238 van de Garoeda Poeraana, die licht werpen op het voorgaande

Meditatie in het dagelijks leven
Mensen trainen in de Yogales hun lichaam. Ze maken tijd voor de les en doen met geduld mee naar beste vermogen. Als het meezit doen ze er ook thuis iets aan. Maar dat laatste is jammer genoeg en zo zeker als wat verre van een algemene regel. En dat heeft meestal niets te maken met onwil, maar met tal van andere factoren.

Het onderwerp van concentratie is belangrijk
Een scherpschutter moet een goed getraind lichaam hebben. Zijn handen mogen niet beven. Hij moet zijn lichaam goed kunnen ontspannen en hij moet het volledig onder controle hebben. Hij moet zich perfect kunnen concentreren. Hij heeft een lichaam en een geest waar een Yogi terecht jaloers mag op zijn.

Er is evenwel een hemelsbreed verschil. Met kampioenstitels in zijn achterhoofd concentreert de scherpschutter zich op de schietschijf. Met de verlichting in het achterhoofd concentreert de Yogi zich op de Ultieme Werkelijkheid.

Wat is dat de verlichting?
Wijzen uit een lang vervlogen tijd zeiden al dat je in wezen iets hoogst wonderbaars bent, dat je in wezen zo wonderbaar bent dat er geen woorden voor zijn.

Sarva-vedaanta-siddhaanta-gocharam tamagocharam
Govindam Paramaanandam Sadgoeroem pranatosmyaham

Ik buig diep neer voor mijn Sadgoeroe, Govinda, die buiten het bereik van de geest en de zinnen ligt en die het doel is van alle Vedaantische waarheden.

Commentaar:
Govinda: herder; naam van God, tevens de naam van Shankara’s Goeroe
Vedaanta: veda of weten; anta of einde, dat wil zeggen het hoogste weten
Agocharam: onmeetbaar

Meditatie over licht
Bhagavad Gietaa, XIII 18:

Jyotishaamapi tajjyotistamasah paramoechyate,
Gnyaanam gnyeyam gnyaanagamyam hridi sarvasya vishthitam.

Dat, het Licht van alle lichten, wordt voorbij duisternis genoemd. Het is kennis (gnyaanam), wat moet worden gekend (gnyeyam) en het is door kennis te bereiken (gnyaanagamyam). Het is gezeten in het hart van allen.


CORRECT LEREN ADEMEN (3)

Het middenrif trainen

Zo ga je tewerk

Zo ga je daarna tewerk

Ontspanning na de houding


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM AAN DE GANGES

De mythe opblazen
Gebogen zij voor de wereldleraar Jagadgoeroe Shankaraachaarya, die meer dan 1200 jaar geleden leefde. Zijn ongelooflijke levensloop kwam tot een einde in zijn tweeëndertigste jaar, maar wat hij in die korte tijdspanne verwezenlijkte is bovenmenselijk.


UIT DE GAROEDA POERAANA

HOOFDSTUK TWEEHONDERD VIJFENDERTIG
VEDAANTA EN SAANKHYA


GEDICHTEN VAN SWAMI SIVANANDA

Stadia van de mens
De baby huilt.
Het kind springt en danst
en speelt met zijn speelgoed.
De schooljongen loopt met zijn boeken.
De opgegroeide knaap behaalt diploma’s. De volwassene draait aan zijn snor,
vecht en ruziet
en zit achter de vrouwen aan.
Hij probeert naam en faam te maken.
Hij vergaart rijkdom.
Hij krijgt kinderen.
Dan wordt hij oud en draagt een bril,
heeft valse tanden,
loopt met een stok.
Op het einde sterft hij met een hik.
Maar de wijze verblijft vredevol
in zijn Satchidaananda svaroep.

Milk, dhoed, pal en kshieram
Vier mensen waren ernstig ruzie aan het maken.
De ene sprak Engels,
De tweede sprak Hindi,
de derde sprak Tamil
en de vierde kende Sanskrit.
De Engels sprekende man wilde milk,
de hindoestani wilde dhoed,
de man die Tamil sprak, wilde pal,
de man die Sanskrit kende wilde kshieram.
Iemand die al die talen sprak, bracht hen allen een glas melk.
Ze lieten zich de melk smaken en de ruzie stopte.
Zo twisten ook onwetende mensen die
de essentie van de religies niet kennen.
De hoofdzaken van alle religies zijn gelijk.
Wees verdraagzaam, wees ruimdenkend.
Respecteer alle religies en alle profeten.
Ken de essentie en geniet de hoogste vrede.


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA