The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Mei 2017

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Mei 2017, Vol. 587
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

HET WONDER VAN ZIJN

Er is meer onder de zon dan we vermoeden
Mensen staan er niet bij stil dat de dingen er zijn, maar mij doet het vaak perplex staan. Bovendien is iets nog wonderlijker, namelijk dat wij ze waarnemen. Een vraag dringt zich op: is het heelal dat we zien, horen, ruiken, proeven en voelen, geschapen of heeft het altijd bestaan? Geen mens die het weet. Swami Sivananda zingt in een van zijn liederen: “Why God created this world? This is a transcendental question. No one has given answer. You will know it when you realise. Waarom schiep God deze wereld? Dit is een transcendentale vraag. Niemand heeft ooit een antwoord gegeven. Je zult het weten wanneer je realiseert (de verlichting bereikt).”

Van ordening naar chaos
Het scheppingsverhaal van de Bijbel en de theorie van de moderne wetenschap staan lijnrecht tegenover elkaar. Volgens de Bijbel was de schepping in den beginne volmaakt. Maar God had een groot risico genomen: Hij had Adam en Eva een verstand gegeven. Omdat Hij wist dat Hij daardoor iets gevaarlijks had gedaan, gaf Hij hen ook de gebruiksaanwijzing mee. En die luidde als volgt: eet niet van de verboden vrucht. Een eenvoudige zin, maar wat betekent hij? Ze mochten zich de vruchten van hun verstand niet toe-eigenen. Die moesten er zijn voor anderen. Toen ze toch dat ene gebod overtraden, werden ze verjaagd uit het paradijs en volgde de chaos, want het verstand kan maken, maar het kan ook breken, als er een ego achter staat. Bovendien is de mens behept met een enorme ondeugd, namelijk zijn onverzadigbare hebzucht.

Van chaos naar ordening

Beide visies verenigd

Evolutie

Dichterbij

Galilei gaf aan onze aarde een kosmische dimensie. Ze is niet het centrum van het heelal, maar een minuscuul deeltje van een enorm geheel. In een van de hindoeschriften wordt het heelal vergeleken met een stofwolk. De aarde is daarin één stofje.

Drie lichamen

Het energielichaam bestaat uit Chakras en Naadies. Chakra betekent wiel, omdat die energiecentra door de Yogische geest worden ervaren als wervelingen van energie.

Zes Chakras
Er zijn zes Chakras: de Moelaadhaara Chakra (Moela wortel; Aadhaara: steun) aan het ondereind van de wervelkolom, de Svaadhishthaana Chakra (de eigen verblijfplaats van de energie) twee vingerbreedten hoger, de Manipoera Chakra (een energiecentrum dat schittert als een edelsteen) ter hoogte van de navel, de Anaahata Chakra (Anaahata: subtiele geluiden) ter hoogte van het hart, de Vishoeddha Chakra (het zuivere energiecentrum) ter hoogte van de keel. Deze liggen alle op de wervelkolom. De zesde Chakra is de Aagnyaa Chakra (bevelcentrum) onder de top van de schedel ter hoogte van de plaats tussen de wenkbrauwen.

De Chakras worden alle symbolisch voorgesteld als Padmas of lotusbloemen met een bepaald aantal bloembladen. Er zijn in totaal 50 bloembladen. Op ieder bloemblad staat een letter. Dit zijn de 50 letters van het Devanaa-garie of het Sanskritalfabet. In het midden staat hun Bieja Mantra of zaadklank. Dit zijn de klanken die worden gehoord door de Yogische geest.

De Bieja Mantra van de Aagnyaa Chakra is OM. Dit is de oerklank. Als wit licht door een prisma gaat, ontstaan de kleuren van de regenboog: rood, oranje, geel, groen, blauw en indigo. Als de oerklank OM door het prisma van de geest gaat, ontstaan de 50 letters van het alfabet: 16 klinkers, 4 halfklinkers, 3 shibilants (s-klanken), 5 keelklanken (guteralen), 5 verhemelteklanken (cerebralen), 5 retroflexen (teruggebogen klanken: de onderkant van de tong wordt tegen het verhemelte geplaatst), 5 tandklanken (dentalen) en 5 lipklanken (labialen). Dit is samen 48 letters. Plus de ksh en de ha van de Aagnyaa Chakra brengen het totaal op 50.

Sahasraara
Sahasraara (duizend), op de top van het hoofd, wordt geen Chakra genoemd. Dit heeft te maken met de essentie van de hindoefilosofie. Sahasraara heeft geen Bieja Mantra en is voorbij klank, tijd en ruimte. Dit centrum overstijgt de natuur. Het is dat waaruit alles is voortgekomen, wat alles schraagt en waarmee alles in de eindtijd weer zal versmelten. De naam Sahasraara (Duizend) zelf onderstreept de glorie van die Werkelijkheid, die de natuur overstijgt.


EVENWICHT - boomhouding

In zijn jonge jaren heeft een mens een goed evenwicht. Met het stijgen der jaren vermindert dat aanzienlijk. Maar men kan het trainen en er dan ook langer van genieten.

Vrikshaasana - Boomhouding

Het grote voordeel
Als men op één been staat, wordt de geest helemaal bij de oefening gebracht, want iedere kleine verstrooidheid heeft evenwichtsverlies tot gevolg.


TAPAS - EEN BELANGRIJK ASPECT VAN YOGASAADHANAA

Swami Chidananda

NIEUWE CURSUS
YOGA ACADEMIE: YA2017

Oriëntatie op 2 september

<FEEDBACK van leerlingen van YA2013
<en YA2015 ter aanmoediging


DE BHAAGAVATA POERAANA

vervolg

HOOFDSTUK TWAALF

Geboorte van Pariekshit


AUTOBIOGRAFIE VAN SWAMI SIVANANDA

vervolg

HOOFDSTUK VIER
DE GODDELIJKE MISSIE