The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

November 2011

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
November 2011, Vol. 531
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Het is niet de vrucht van actie noch van meditatie; het is niet wat mensen kennis noemen; noch een notie van de geest. Het is niet het verachtelijk gekwebbel van iemand die ons vermoeit met zijn gepraat; het is niet de werveling van voorwerpen die ons omringen, noch het naakte firmament boven ons. Toekaa zegt: Het is iets dat de ziel in zichzelf vindt.

HYPERVENTILATIE

Een van de vervelende stressproblemen van onze tijd
Onder de vele mensen die me telefoneren of mailen voor inlichtingen over de Yogalessen zijn er vaak die dat doen naar aanleiding van bepaalde aandoeningen waaraan zijzelf, een van hun kinderen of andere familieleden lijden. Een van de veelvoorkomende klachten is hyperventilatie en de meestal gestelde vraag is of ademhalingsoefeningen beterschap kunnen brengen. Mensen die hyperventileren zijn in een goede Yogales op de juiste plaats; hyperventilatie is niet zozeer een ademhalingsprobleem, maar een stressprobleem. Stress, van welke aard ook, brengt het zenuwstelsel en dus ook de ademhaling uit balans. Soms raakt de ademhaling helemaal ontregeld en gaat men veel te snel ademen. Hierdoor wordt er teveel zuurstof ingeademd en teveel koolzuurgas of CO2 uitgeademd. Dit doet het CO2-gehalte in het lichaam dalen. Het resultaat hiervan is vaatvernauwing. Door de verminderde bloedvoorziening die daarvan het gevolg is, krijgen de hersenen en de weefsels onvoldoende zuurstof. Men krijgt het benauwd, er treedt kortademig op, men krijgt een krop in de keel en een droge mond. De handen en de voeten beginnen te tintelen en men begint slap op zijn benen te staan. Krampen, duizeligheid, misselijkheid en hoofdpijn zijn andere nare symptomen. Men gaat wazig zien, begint te zweten en krijgt het gevoel flauw te zullen vallen. De hartslag versnelt. Men voelt een druk in de borststreek en in het bovenste gedeelte van de buik. Er ontstaan vaak paniek- en angstaanvallen. Met andere woorden, het is een vervelende en beangstigende aandoening.

Deze symptomen nemen af als men ademt in de handpalmen of beter nog in een plasticzak, zodat de uitgeademde CO2 weer wordt ingeademd. Het CO2-gehalte in het lichaam stijgt, de vaatvernauwing neemt af en men begint zich weer beter te voelen.

De uitgeademde CO2 weer inademen is de symptomatische aanpak. De symptomen aanpakken is natuurlijk nodig, maar om echt te genezen moet de oorzaak worden aangepakt of moet men met andere woorden de stress leren doorbreken.

Luister naar wat de wijzen zeiden
In hoofdstuk III van de Bhagavad Gietaa (Des Heren Lied), het Yogaboek bij uitstek, vind je volgende interessante verzen, die antwoord geven op de vraag waarom de mens dingen doet ondanks zichzelf.

Arjoena zei:
36. Door wat gedreven, O Vaarshneya, begaat een mens zonde ondanks zichzelf, met kracht gedwongen als het ware?

Shrie Bhagavaan zei:
37. Het is begeerte, het is afkeer (kaama esha krodha esha), geboren uit de eigenschap (goena) van rajas (opwinding, rusteloosheid), allesvernietigend en zondevol; ken dit als de vijand hier.

38. Zoals vuur bedekt is door rook, een spiegel door stof en een embryo door de moederschoot, zo wordt ook dit (jij in wezen, de Werkelijkheid) verhuld door dat (begeerte en afkeer).

39. O Kaunteya, Zelfkennis (gnyaana) wordt verhuld door de voortdurende vijand van de wijze (gnyaani) in de vorm van begeerte die onverzadigbaar is als vuur.

40. De zinnen, de geest en het intellect worden haar (begeerte) verblijfplaats genoemd; door hen misleidt ze de belichaamde (het Zelf) door zijn Zelfbewustzijn (gnyaana) te versluieren.

41. Daarom, O beste van de Bhaaratas, beheers eerst de zinnen en dood dat zondevolle ding, de vernietiger van kennis (gnyaana) en verwerkelijking.

42. Ze zeggen dat de zinnen groter zijn (dan het lichaam), groter dan de zinnen is de geest, groter dan de geest is het intellect, een die zelfs groter is dan het intellect is Hij (sah).

Commentaar ?

Hoe de afwijking de norm wordt

Wat is een onjuiste ademhaling?

Het middelrif

Een grote verworvenheid

Zoals Paul Vanden Boeynants zei: "Trop is teveel."

Heelheid


DENKFOUT

Een leerlinge aan de Yoga Academie schreef dat ze het moeilijk had met het the´sme. Ze is van katholieke komaf, maar wat ze daarvan had overgehouden, heeft ze uit haar leven gebannen, zei ze. Toen ze de Bhagavad Gietaa moest bestuderen, werd ze geconfronteerd met hetzelfde probleem. Ook hier is er sprake van een persoonlijke God, die moet worden gediend en vereerd.

Hier maakt ze een denkfout. Het gaat er niet om of er een persoonlijke God is of niet. We zijn allemaal gelovigen: de enen geloven dat God bestaat, de anderen geloven dat Hij niet bestaat. De wijzen zeiden dat ze God hebben gezien van aangezicht tot aangezicht. Ze zeggen je hoe je dat ook kunt doen. De kwestie is of je bereid bent er de noodzakelijke prijs voor te betalen en ik heb het nu niet over geld, maar over inzet en overgave.

Het gaat om het feit dat onze geest de dingen hopeloos vertekent. God moet niet worden gediend of vereerd. Hij is geen rijk man, die te lui is om zelf zijn kleren aan te trekken en die daarbij wil worden geholpen door dienaren. In Tales of Two Cities vertelt Charles Dickens dat de koets van de bisschop een kind omverreed. De paarden steigerden en de koetsier bracht de koets abrupt tot stilstand. De bisschop stak zijn hoofd naar buiten. Hij vroeg niet of het kind er erg aan toe was. Hij vroeg: "Zijn de paarden gewond?" Toen bleek dat dat niet het geval was, gaf hij het bevel door te rijden. Zo is God niet. Hij moet niet worden gediend en gehoorzaamd. Wijzelf zijn het die het dienen en het vereren nodig hebben. Onze geest heeft het nodig om te kunnen groeien.

In het hindoe´sme offert men voedsel aan de godheid op het altaar. Het wordt daardoor prasaad of geconsacreerd voedsel, dat door de gelovigen daarna zelf wordt genuttigd. Als God zelf het voedsel zou opeten, denk je dan dat men Hem nog veel voedsel zou offeren? Ik denk het niet. In dat voedsel liggen soms geneeskrachtige kruiden. Iemand legde die opzij. Een swami zei hem: "Je moet ze opeten, ze zijn gezond. God heeft ze niet nodig. Hij is altijd gezond. Ze zijn goed voor jou." En zo is dat. Als je de dingen juist begrijpt, verdwijnen al die stupide, onproductieve weerstanden.


EEN VERS UIT DE BHAAGAVATAM

De vier levensstadia
De vier levensstadia (aashramas) waren: de studententijd of brahmacharya, de huwelijkse staat of grihastha, kluizenaarschap of vaanaprasta en volledige wereldverzaking of sannyaasa. Hoofdstuk 18 van boek XI van de Bhaagavata beschrijft de plichten van vaanaprasthas en sannyaasins.

Vertaling van het opgestuurde vers
Een sannyaasin moet zijn voet plaatsen op de grond die met de ogen werd gereinigd. Hij moet water drinken dat werd gefilterd door een stuk stof. Hij moet woorden spreken waarvan hij zeker is dat wat ze uitdrukken waar is. Hij moet een gedragslijn volgen volgens de stem van zijn geweten.

Ik zocht ook de Sanskrit tekst op om hem met beide vertalingen te vergelijken. Beide vertalingen geven de inhoud goed weer. Dit is het vers in het Sanskrit:

Het metrum

Alles is voor iets goed

Doe er je voordeel mee

De Bhaagavatam
De Shriemad Bhaagavatam is een van de achttien Poeraanas, die werden geschreven door de wijze Vyaasa, die ook het Mahaabhaarata schreef. Poeraanas zijn Schriften die de wijsheid van de Vedas brengen op een voor iedereen bevattelijke manier, vooral met verhalen en uiteenzettingen van de talloze wijzen die ten tonele worden gevoerd.

De Bhaagavatam is een van de meest gezaghebbende hindoe Schriften. Bhagavaan Krishna is er de centrale figuur van. Boek XI bevat het onderricht dat hij geeft aan zijn discipel Oeddhava alvorens de wereld te verlaten. De Bhaagavatam is een autoriteit op het gebied van bhakti of devotie, maar ook op het gebied van gnyaana of kennis. "De Bhaagavata is", zei Ramakrishna, "gebraden in de boter van gnyaana en gedoopt in de stroop van bhakti."


ZEGT DE SHVETAASHVATAROPANISHAD

Een lezer schrijft: "Song of Upanishads, het lied van Swami Sivananda waar u in het oktobernummer naar verwees, heb ik op uw website gevonden. Ik heb dan ook de cd besteld waarop ik het kon beluisteren (cd 4). Het is inderdaad een prachtig lied. Vooral dat Eko devah sarva-bhoeteshoe goedah, ÚÚn God is verborgen in alle wezens, spreekt me geweldig aan. Maar ik vind nergens een verwijzing naar de Oepanishad waaruit deze zin komt. Kunt u me helpen?"

Deze zin komt uit hoofdstuk VI vers 11 van de Shvetaa-shvataropanishad. De Shvetaashvataropanishad bestaat uit 113 verzen verdeeld over 6 hoofdstukken. Hij behoort tot de Yajoerveda. Hij is niet een van de tien meest gezaghebbende Oepanishads, toch wordt hij als heel belangrijk beschouwd.

Shvetaashvatara was de rishis die hem schreef. Shveta betekent: zuiver; ashvatara zijn de zinnen Ashvatara betekent letterlijk: betere paarden. De zintuigen zijn de paarden. De naam van de rishi betekent: iemand die zijn zinnen beheerst.

DATTATREYA
MEESTER BIJ UITSTEK


GELEGENHEIDSTOESPRAAK GEHOUDEN DOOR SWAMI KRISHNANANDA IN 1973 OP DATTAATREYA JAYANTI


Tiroepathi scheren

Ladder, leraar en augurk

Khoen kharab hogaya

Je vrouw werd een weduwe


LIEDEREN VAN TOEKAARAAMA


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

HET BELANG VAN VREUGDE