The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Oktober 2021

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Oktober 2021, Vol. 630
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels


De tijd van vroeger en van nu

Hoe ik op deze titel kwam zal door wat volgt duidelijk worden
De reflexen van mijn vrouw zijn, nu ze 87 werd, niet meer zoals weleer, de mijne trouwens evenmin, want de ouderdom komt niet alleen. Hij brengt vervelende neven en nichtjes mee. Op zekere morgen stootte ze haar koffie om. Je weet hoe het gaat, het was natuurlijk mijn schuld: ik had haar maar geen kop moeten geven waarvan de onderkant kleiner is dan de bovenkant. “Je moet een kop nemen met een loodrechte rand, die staan steviger.”

De les van de koffiekop en van het vlees en de bonen
Van de omgestoten kop kun je veel leren, want voor ons lichaam geldt precies hetzelfde. Het lichaam is energie. Er kan geen scheidingsgrens worden getrokken tussen het lichaam en de geest.

Wat leert de koffiekop ons?

Dit is hoe het stapsgewijze gaat.

En zoals de Swami zei the body is more than flesh and bones. Het is energie. Als een lamp niet brandt, is ze misschien kapot. Het kan ook zijn dat er ergens een draad loszit.

De geest
Er is een onnozele gewoonte, overgewaaid uit Nederland, om het in Yogateksten over de “mind” te hebben als ze de geest bedoelen. Er is helemaal niets mis met het Nederlandse woord.

De verwerkelijking van dit feit vergt slechts tijd, de tijd die nodig is om de illusie of Maayaa te overwinnen of, zoals ik het in een vorig artikel stelde, om de draak te doden, die de weg naar binnen blokkeert. Als je deze alinea leest, wordt het duidelijk dat woorden te kort schieten.

Bidden in oost en west
Biddende christenen, moslims, joden enz. kijken naar boven.

ONBEKEND IS ONBEMIND

Wat hebben ze ons wijsgemaakt?
In mijn kindertijd was het protestantse Nederland in onze ogen des duivels. Ik herinner me dat het zoontje van een Nederlands echtpaar dat naar België was verhuisd naar onze school kwam. Het jongetje werd gepest en geslagen. Men zei: “Het is een protestant. Hij is niet gedoopt.” Alsof dat een misdaad was.

Het verstand komt niet vóór de jaren

Swami Vivekananda zei: “Het is goed in een religie geboren te worden. Het is slecht erin te sterven.” Hij bedoelde dat men de beperkingen van de religie moet overstijgen en dat wegwijzers nooit de plaats zijn waar men heen moet. Swami Sivananda vroeg: “Kan iemand me zeggen tot welke religie God behoort?”

De zondagmis

God is gewoon een staat die voorbij geloven gaat, zoals overduidelijk blijkt uit het hoogst wonderbare gedicht dat de Amsterdamse grafische kunstenaar, dichter en mysticus Johannes Luyken (1649-1712) meer dan driehonderd jaar geleden schreef.

De Ziele betracht de Nabyheyt Godts
Ik meenden oock de Godtheid woonde verre,
In eenen troon, hoog boven maen en sterre,
En heften menighmael mijn oogh
Met diep verzuchten naer omhoogh.
Maar toen ghy u belieften t’ openbaren,
Toen sagh ick niets van boven nedervaren,
Maer in den grond van mijn gemoet,
Daer wiert het liefelijck en soet.
Daer quamt ghy uyt der diepten uitwaerts dringen
En als een bron mijn dorstigh hert bespringen,
Soo dat ick u, o God, bevondt
Te zijn den grondt van mijnen grondt.
Dies ben ick bly, dat ghy, mijn hoogh beminden,
My nader zijt dan al mijn naeste vrinden.
Was nu alle ongelijckheijt voort
En ’t herte reyn gelijck het hoort,
Geen hooghte, noch geen diepte zou ons scheyden,
Ick smolt in Godt, mijn lief, wy wierden beyde
Eén geest, één hemels vlees en bloedt,
De wesentheyt van Godts gemoedt.
Dat moet geschien. Och help, getrouwe Heere,
Dat wy ons gantsch in uwen wille keeren.

Een kiertan

Krishna Krishna Moekoenda Janaardana Krishna Govinda Naaraayana Hare, Achyoetaananda Govinda Maadhava Satchidaananda Naaraayana Hare

Vertaling:
Krishna: zwart, donker van kleur; zoals in de duisternis alle vormen versmelten tot één homogene massa van zwartheid, zo versmelt alles met Hem tot één homogene massa van zaligheid.

Wat de wijzen zeiden

De grote wijze Kabier (Benares, veertiende eeuw) zegt in een vers:

Saath samand kie masi karau, lekhani sab banaraa-i,
dhartie sab kaagad karaun, ta-oe Hari goena likhyaa na jaa-i.

Al maakte ik papier van de hele wereld
en van alle woudbomen mijn pen,
al maakte ik inkt van de zeven wereldzeeën,
maar Hari’s glorie neerpennen kon ik niet.

Over het muskushert

Wat Sadgoeroedev
Swami Sivananda zei
(uit zijn dichtbundel Adhyatma Yoga)


FEEDBACK

vervolg


OMGEKEERDE HOUDINGEN

Het bloed in het lichaam valt door de zwaartekracht naar beneden, maar het moet dan de zwaartekracht overwinnen om de weg terug naar boven naar het hart en de longen te vinden. Dit kan beginnen falen met het stijgen der jaren. Er treden dan kwalen op, zoals aambeien en spatader. In het Vlaams worden deze aandoeningen speen en aderspat genoemd. Maar hoe je het ook noemt, de last en het ongemak blijven hetzelfde en de oplossing is simpel: keer het lichaam om. De zwaartekracht doet de rest.

Zegel van de omgekeerde houding-Viparieta Karanie Moedraa

Moedraa betekent ook zegel, verzegeling. Je verzegelt je energie ergens in het lichaam. Of je verzegelt je geest in een bepaalde staat.

Geef tot besluit de lendenstreek een goede massage

wordt voortgezet


HOE INDIA VAN ’S WERELDS HOOFDSTAD VAN HET ONDERWIJS NAAR DE DIEPTEN VAN ANALFABETISME GING

Bron: Sahana Singh
Sahana Singh is een ingenieur gespecialiseerd in waterzuiveringsproblemen en Indiase geschiedenis, een uitgeefster en commentator.

I

Leren was een belangrijke en gewijde taak
Bij de wijzen werd gezocht naar “het materiële, het morele, het fysieke en het spirituele, het vergankelijke en het blijvende”. Tijdens dit proces werden belangrijke ontdekkingen gedaan op het gebied van wetenschap, wiskunde en praktische toepassingen in de geneeskunde.

De wouduniversiteiten van Oud India
Het Mahaabhaarata geeft voorbeelden van beroemde Aashrams, zoals Naimisha, een wouduniversiteit onder leiding van Shaunaka. Andere hermitages vermeld in het epos waren die van Vyaasa, Vasishtha en Vishvaamitra. Een hermitage nabij Koeroekshetra vermeldt twee vrouwelijke Rishis. Onder Vyaasa’s beroemde discipelen waren Soemantra,Vaisampayana, Jaimini, Paila en Soeka.

De citadellen van geleerdheid verdeeld over India
Er waren een verbijsterend aantal universiteiten verspreid over de hele breedte en lengte van India. De oudste opgegraven tot nu is Takshashila. Ze is gelegen in het huidige Pakistan in het Rawalpindi District van de Punjab.

Praktische training was een belangrijk onderdeel van de universitaire studies

Nalanda, baken van geleerdheid voor studenten van ver en nabij

Debatteren, essentieel onderdeel van het onderwijs in oud India

Competitie en samenwerking tussen universiteiten

Wanneer wetenschappers, astronomen en mathematici regelrecht afstevenden op de Oejjaini Universiteit

wordt voortgezet


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

11
TRAINING VAN DISCIPELEN

wordt voortgezet