The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

September 2021

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
September 2021, Vol. 629
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Het is op 9 september precies 71 jaar geleden dat Goe-roedev Swami Sivananda aan zijn All-India and Ceylon Tour begon. Hij beëindigde hem op 8 november. Dat was in het jaar 1950. India leed 800 jaar onder de slavernij van de islam. Daarna kwamen de Engelsen. Toen ze het land in bezit namen en knechtten, was India het rijkste land ter wereld. Toen ze vertrokken was het één van de armste.

De ziel van het hele gebeuren
Swami Sivananda of Goeroedev zoals zijn discipelen hem noemden, was een verlichte wijze met een encyclopedische kennis, met een missie en met een visie. Hij liet zijn licht schijnen op de duizenden jaren oude leringen van de zieners van weleer en hij schreef erover, sprak erover en zong erover op een voor iedereen bevattelijke, onweerstaanbare en vooral beoefenbare manier. Hij noemde zijn onderricht niet hindoeleven of christelijk leven of hoe dan ook. Hij noemde het Divine Life, Goddelijk Leven. En zijn Yogapad noemde hij Yoga of Synthesis of Integrale Yoga.

De organisator

De kroniekschrijver

Hoe een kleine geste me een schat in de schoot wierp

Het moet me van het hart
Die dame is één van de bronnen die me op de hoogte houden van het reilen en zeilen in India.

Hoe Goeroedev geschiedenis schreef

Overweldigende kennismaking met India

Eindelijk in Goeroedevs Aashram

Terug in de Aashram schreef Goeroedev:
Aanandakoetir, Rishikesh, Himaalayas
8 november 1950
Vereerd Onsterfelijk Zelf,
OM Namo Naaraayanaaya.
Ik verheug me van harte dat de Almachtige me de gelegenheid bood Hem en Zijn Kinderen te dienen door de All-India Tour te ondernemen. Ik herinner me met immense verrukking de diepe devotie van het volk van India en Ceylon, de verering die ze hebben voor de Heilige Orde van Sannyaasa en hun gretigheid om de kennis van Yoga en Vedanta te verwerven. Overal waar ik kwam, werd ik overweldigd door de liefde van de mensen. Ik baadde me telkens weer in de oceaan van de devotie van de massa’s voor de Heer. Ik dronk telkens weer de Onsterfelijke Elixir van de naam van de Heer, die door alle mensen werd gezongen met bhaava (gevoel) en vuur. Ik ben de organisatoren van de Tour en de miljoenen mensen wier darshan ik tijdens de Tour had veel dank verschuldigd voor de gouden gelegenheid om de Viraat-Naaraayana (het Universele Bewustzijn dat in alles aanwezig is) te dienen. Het was een zeldzame gelegenheid om de Heer-in-de-mensheid te dienen, zoals Hij me dat in Zijn Oneindige Genade vergunde. Glorie zij de Heer!

Glorie zij de bhaktas (toegewijden), die de levensadem zelf zijn van de natie en van de hele wereld!
Moge de Almachtige jullie allen zegenen!
Swami Sivananda


OPBOUW VAN EEN OEFENSCHEMA

vervolg

BUIKSPIEREN
De dingen geven elkaar de hand

Take it easy, don’t be lazy

Angst

De verkramping van het bekken wordt veroorzaakt door angst en het veroorzaakt angst. Als je de billen goed ontspant, ebt de angst weg.

Balanshouding-Tolaasana

Een goede raad

De buikspieren en de adem

Maak je geen zorgen over het resultaat van je oefening. De resultaten moeten komen, maar ze zullen pas komen als de tijd rijp is. Ik heb oude en versleten mensen betere resultaten zien behalen dan jonge mensen. De reden is eenvoudig: ze investeerden meer enthousiasme. Swami Sivananda leerde me: “First deserve, then desire. Verdien eerst en begeer dan.” Als je aardappelen wil oogsten, moet je aardappelen planten. De aardappelen zijn niet je zorg. Spit de grond, bemest hem goed, koop goed plantsoen, wied het onkruid, hoog de groeiende aardappelstruiken aan op de juiste tijd. Maar maak je geen zorgen over de aardappelen. Die dragen zorg voor zichzelf. Waarom zou het in Yoga anders gaan?


UIT DE VEDAS

OM Tat Sat

OM poernamadah poernamidam poernaat poernamoedachyate,
poernasya poernamaadaaya poernamevaavashishyate.
OM Shaantih Shaantih Shaantih

OM Dat (het heelal) is een volheid. Dit (innerlijke wereld) is een volheid.
De volheid komt uit de volheid voort.
Als men van de volheid volheid aftrekt,
Blijft volheid over.
OM Vrede Vrede Vrede

IESHAAVAASYOPANISHAD

1. Alles wat veranderlijk is in de wereld moet worden omhuld (vaasyam) door de Heer (Ieshaa). Ondersteun jezelf door die verzaking. Begeer niemands weelde.


NAMASTE

Vertaling en uitspraak
Namaste is een woordsamenstelling van twee Sanskrit woorden, de werkwoordwortel nam, buigen en te, voor jou. Namah betekent: gebogen zij voor. De klinker e is in het Sanskrit altijd lang. Te wordt dus niet uitgesproken zoals in het Nederlands, maar zoals de open lettergreep te in tegen. Beide handen worden tegen elkaar gehouden en men maakt een buiging met het hoofd. Dit gebruik is van Indiase oorsprong.

Verklaring

Eenheid of Yoga

Deze idee is oeroud. Ze werd aan de mens al gegeven in de Oepanishads, de oeroude, filosofische sluitstukken van de Vedas. Ze hebben het over een werkelijkheid die onbeweeglijk is, maar toch sneller dan het licht, want hoe snel je ook gaat, ze is er al. Elke van de vier Vedas wordt geschraagd door een Mahaavaakya of Grote Zin of Uitspraak. Deze vier Mahaavaakyas zijn:
Pragnyaanam Brahma, Alles is Bewustzijn (Aitareyopanishad, Rig Veda)
Tat Tvam Asi, Jij ben Dat (Chaandogyopanishad, Saama Veda)
Ayam Aatmaa Brahma, Dit Zelf is het Absolute (Maandoekyopanishad, Atharva Veda)
Aham Brahmaasmi, Ik ben het Absolute (Brihadaaranyakopanishad, Yajoer Veda)

De eerste Mahaavaakya bevestigt dat alles Bewustzijn is. De tweede drukt ons op het hart dat we ons niet buiten dat Bewustzijn mogen plaatsen. De derde bevestigt nogmaals dat dit Zelf het Absolute is. De laatste Mahaavaakya is de verwerkelijking: “Ik ben het Absolute.” Tussen de tweede en de derde Mahaavaakya ligt het Yogapad, het pad van saadhanaa of oefening. Saadhanaa is afgeleid van de Sanskrit werkwoordwortel saadh, wat naar het doel leidt.

Het vond geen ingang

Namaste in onze contreien

De gifslang Kaaliya, die de geest verzinnebeeldt, vergiftigde het eens ongerept zuivere water van de Yamoenaa. Ze bedreigde de dorpelingen en de dieren van Brindaavan. Krishna danste op de kop van Kaaliya tot hij bloed spuwde. Zijn echtgenote smeekte hem haar man te sparen. Krishna verbande hen naar de diepzee. In onze Yogazaal hangt al vele jarenlang een sandelhouten beeld, dat dit verhaal vertelt. Krishna houdt zijn hand in de Abhaya Moedraa (de rechterhand geheven met de handpalm naar voor; dit betekent: vrees niet). Terwijl hij een heftige strijd levert met de slang drukt zijn gezicht sereniteit uit. Zoek in YouTube naar Naga nritya en geniet van de slangendans in verscheidene uitvoeringen.


Feedback


VAN MENS TOT GODMENS

Het inspirerende levensverhaal van Swami Sivananda
Ananthanarayanan

vervolg

Mogelijk heeft geen enkele auteur of uitgever zovele bedrukte bladzijden gratis verstuurd in zovele richtingen en aan zovele mensen. Misschien door zijn extravagante edelmoedigheid in het voorstellen zonder aarzeling van zijn werken werd Sivananda populairder tijdens zijn leven dan welke religieuze schrijver of leraar ook na zijn dood.

Wat heeft deze literatuur gedaan?

Ze geeft en blijft nieuwe hoop, nieuw licht en nieuw leven geven aan menige verwarde ziel. Velen gaven het roken, het drinken en het eten van vlees op. Velen schudden jaloersheid, haat, hebzucht en slechte wil af. Velen leerden de lessen van welwillendheid, vriendelijkheid en onzelfzuchtig dienen. Velen begonnen de Naam van de Heer te herhalen, Japa en Kiertan te doen. Velen namen het pad van Nivritti door de heilige orde van Sannyaasa te omhelzen. Velen leerden de techniek van doelgerichte meditatie. Sivananda’s verheffende pen heeft wonderen bewerkstelligd.

wordt voortgezet