The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Geen voorlichting, waarom?
Het lijkt wel een wonder dat de overheid, in tegenstelling met aids, kanker, bloed- en vaatziekten enz., je daar nauwelijks of niet over informeert en alvast geen preventieve campagne voert. Dat is echter geen wonder, omdat het probleem door haar en de cultuurdragers niet onder ogen kan worden genomen, zonder te beseffen dat onze beschaving in geen enkel opzicht een beschaving is. De frustratie zou te groot zijn.

Enkele witte raven, zoals Freud, die zich vanuit onkreukbare waarheidsliefde gedreven voelen zichzelf een spiegel voor te houden en de illusies te doorzien waarmee onze cultuur hen heeft opgezadeld, komen inderdaad tot de ontdekking dat onze zogenoemde beschaving enkel een onbewuste reactie is op een diep verdrongen frustratie.

Onze beschaving, een reactie op frustratie Copernicus ontnam ons de illusie dat de aarde en wij het centrum van het heelal zijn en dat de zon, de maan en de sterren er zijn om ons op te vrolijken. Dat gaf ons wereld- en mensbeeld een flinke deuk. Darwin voerde genoeg bewijzen aan om te beseffen dat we in wezen niet verschillen van de dieren en enkel het einde van een evolutieketen zijn. Daarmee vielen we helemaal van ons voetstuk. Descartes en Newton ontdekten natuurwetten die ons deden geloven dat het heelal, de natuur, de dieren en ons lichaam louter machines zijn zonder leven en bewustzijn, waar we met onze rationaliteit gelukkig boven staan. Met de ontdekking van het ES of het onbewuste doorzag Freud de illusie dat de mens op rationele wijze heerst over zijn eigen activiteit.

Toen stonden we helemaal voor gek. De nieuwe fysica ontdekte tenslotte dat de natuur één is en dat de mens daar met geen enkel kenmerk buiten staat. Toen werden we van de kaart geveegd.

We waren te eng om dat frustrerend verhaal onder ogen te zien, om het echt in vraag te stellen en om er juiste besluiten uit te trekken. Onze bekrompenheid benevelde ons. Onze frustratie was uitermate groot, onze drang om ze te verdonkeremanen, te verdringen en te vervangen nog groter. We reageerden hoogmoedig met een wetenschap en een technologie, die schijnbaar alles kunnen, maar niet in staat zijn frustratie en de nieuwe grote illusie te doorzien. Niets was ons te gek: een wapenarsenaal dat de wereld meermaals kan vernietigen; een consumptie en een ziekmakende levensstijl, geschapen door reclame en talloze vormen van brainwashing die handig gebruik maken van door vervreemding hopeloos vertekende instincten van de mens; en een industrie die, zoals de reglementering op de vergunningsplicht ze catalogiseert, "gevaarlijk, ongezond en hinderlijk" is en, zoals in Bopal, Tsjernobil en duizenden andere plaatsen, over lijken gaat. Dat alles wordt verguld door comfort, speelgoed, talloze fopspenen, onderwijs, een fantastisch (falend) medisch apparaat, maanlandingen en een vloed van dingen waarmee de mens -de psychische problemen en de hele welzijnscrisis bewijzen het!- geen sikkepit gelukkiger werd. Onze verdwaasde reactie of frustratie werd, na een uitermate dominante reactie van de bezittende klasse, meest van al verguld met een schijn van democratisering, emancipatie en noem maar op. Maar tegelijk groeide er, vanuit een blinde reactie, een mensbeeld en een sociale norm, met wedijver, ambitie, bezit enz. als krachtlijnen, die de eigenheid van de mens uitermate verdonkeremanen en hem dwingen hoog op de tenen te lopen om mee te tellen en om, als hij niet wil wegglijden in depressie, beter te zijn dan de middenmoot. De mensen die het maken, hebben het voor het zeggen, scheppen alles naar hun beeld en gelijkenis en vergroten de verdwazing met de dag.

Is er een alternatief?
Het spreekt vanzelf dat zo'n blinde reactie op de grote frustratie aan de basis ligt van alle persoonlijke, intermenselijke en maatschappelijke problemen. We zitten daar zodanig in vast dat we dat met de beste wil van de wereld niet kunnen zien en oplossingen blijven zoeken die helemaal in de lijn liggen van de blinde reactie en die daarom grandioos falen. Op uitzonderingen na, speelt de psychologie daarin mee, omdat ze er zich toe beperkt de patiënt in te passen in de sociale norm, die aan de basis ligt van zijn probleem. Zo zitten we in een vicieuze cirkel die de grote malaise verklaart in alle domeinen. Al staat "psychohygiëne" in het woordenboek, toch weet niemand bijvoorbeeld wat psychohygiëne inhoudelijk is. Niemand bezit een sluitend geheel van middelen om niet weg te glijden in of te genezen van psychische en erdoor veroorzaakte lichamelijke kwalen, gewoon omdat aan het onderliggend probleem wordt voorbijgegaan. Toch is er een oplossing, toch is er een alternatief!

Yoga, de oplossing
De Yogaoplossing ligt niet in de lijn van het onderliggend probleem. Assertiviteit, bezigheidstherapie, gesprekstherapie, sport, gym, aerobics, jazz-dancing en talloze andere dingen wekken enkel tijdelijk de illusie dat men zich beter voelt, maar dragen eigenlijk bij tot de zelfvervreemding die aan de basis ligt van stress, depressie en angst. Zelfs bodybuilders ontsnappen niet aan die kwalen. De Yogis zijn vanzelfsprekend niet afkerig van assertiviteit, maar wel van het zelfbeeld waar het gangbare begrip op slaat. Ze zijn niet afkerig van bezigheidstherapie en zelfs niet van hard, hard werken, maar wel van ziekmakende motieven. Ze zijn niet afkerig van gesprekstherapie, maar wel van een zinloos graven in het verleden, terwijl alles nu is. Ze zijn evenmin afkerig van dansen, aerobics, gym, sport enz., maar wel van de motieven en de instelling waarmee ze worden gedaan... Niemand is zo assertief als de Yogis, die zichzelf kennen als "Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid". Niemand werkt zo bedreven als een Yogi, die handelt vanuit zijn onversluierde eigenheid en talenten. Niemand kan een gesprek voeren als de Yogis, omdat ze luisteren, voelen en ervaren vanuit een transpersoonlijke waakzaamheid. Niemand heeft van dans, muziek, aerobics, gym enz. een therapie en een kunst gemaakt als de Yogis, omdat ze achter elk gebaar stil kunnen staan in een natuurlijke staat van waakzaamheid. Yoga is gebaseerd op de ontdekking dat alles wat de mens denkt te zijn, inderdaad behoort tot de natuur of het "veld van ervaring". Die ontdekking frustreerde de Yogis niet en was geen aanleiding tot een blinde reactie, omdat ze waarheidlievend genoeg waren om de feiten te aanvaarden zoals ze zijn en daarin de nodige stilte vonden om te beseffen dat zij achter alle ervaringen DAT ZIJN WAT ERVAART. Het wetenschappelijk onderzoek "Wie ben ik?" leidde hen tot verschillende graden van Zelfbewustzijn, gaande van waanloze waakzaamheid tot een Absoluut Waarnemerschap dat alles omvat, doordringt en is.

Een ideologie?
De vooroordelen van oppervlakkige lezers zouden de waan kunnen wekken dat Yoga aanleunt bij een of andere ideologie of een of ander maatschappijbeeld. Dat is niet zo. Yoga is niet geïnteresseerd in idealen of in wat zou moeten zijn. Yoga verdiept zich in wat is en openbaart de wezenlijke aard van de mens en zijn relatie met zijn omgeving, de natuur en de kosmos, omdat het bij ervaring weet dat de realisatie daarvan de oplossing is van alle persoonlijke problemen en een existentiële moraliteit schept die de zoeker dwingt tot geweldloosheid, liefde enz. Een Yogi houdt van zijn omgeving, maar wil ze niet veranderen, omdat hij weet dat ze de afspiegeling is van wat leeft in het hart van de mensen. Hij wil enkel de zoekende, ontvankelijke mens benaderen, omdat hij weet dat individuele vernieuwing de enige weg is om alles te vernieuwen.

Wie komt naar de Yoga?
De mensen die naar onze Yogalessen komen, zijn gewone mensen die verstandig genoeg zijn om te beseffen dat men zich altijd beter kan voelen in zijn huid en dat men best eens een keer stil staat bij zichzelf en de dingen waar men mee bezig is. Al richten we ons dus niet speciaal tot mensen met problemen, toch zijn die er ook. In een beginnerscursus vroegen we de deelnemers waarom ze kwamen. 15 deelnemers zeggen dat ze uit interesse komen. Andere redenen zijn stress (10), depressie (4), op aanraden van vrienden (3), op aanraden van een arts (3), om gezondheidsredenen (2), om te ontspannen (2). minderwaardigheidscomplex (1), meekomen met iemand (1), gebrek aan zelfvertrouwen (1), eenzaamheid (1), angst om terug te vallen op zichzelf (1), schuldgevoelens (1), zenuwinzinking (2) en tot inkeer komen (1). Na de cursus werden de resultaten geëvalueerd. Sommige mensen maken er zich vanaf met zeer goed of zeer positief, terwijl anderen hun resultaten toelichten: meer zelfvertrouwen, onverwachte situaties beter aankunnen, ontspannen zijn, rustig zijn, beseffen hoe druk men wel leeft, sterker zijn, positiever staan tegenover de omgeving, kunnen relativeren, zelfbewuster zijn, een ander mens zijn, bestand zijn tegen stresserende ogenblikken, zich fitter en kalmer voelen, zwaarmoedigheid doorbreken, verbetering van nek- en rugklachten enz. Negatieve reacties zijn er niet bij. Wie Yoga beoefent en het authentiek leert beleven, kan enkel tevreden zijn.

klik